Statens vegvesen planlegger ny gang-/sykkelveg og kollektivfelt i Ullernschausséen på strekningen mellom Silurveien og Vækerøveien. Forslaget går ut på å omdisponere et av kjørefeltene i vestlig retning til kollektivfelt samt å etablere en tofelts sykkelveg med fortau. Hensikten med planforslaget er å bedre trafikkløsningen for gående, syklende og kollektivreisende slik at det blir mer fristene å velge dette framfor bilen.

Planforslaget ligger ute til høring i perioden 17.09.2017-30.10.2017. Skriflige innspill sendes Plan- og bygningsetaten (Oslo kommune). Forslaget kan ses på Plan- og bygningsetatens nettsider www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnr. 201514117

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien:

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ring3 Ullernschausseen