Statens vegvesen har planlagt ny gang- og sykkelveg og kollektivfelt i Ullerchausseen, på strekningen mellom Silurveien og Vækerøveien. Den vedtatte løsningen går ut på å omdisponere et av kjørefeltene i vestlig retning til kollektivfelt, samt etablere en tofelts sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er bedre trafikkløsningen for gående, syklende og kollektivreisende.

Planforslaget ble vedtatt 11.12.2019. Antatt byggestart er høsten 2021.

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien:

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ring3 Ullernschausseen