Statens vegvesen har planlagt ny gang- og sykkelveg og kollektivfelt i Ullerchausseen, på strekningen mellom Silurveien og Vækerøveien. Den vedtatte løsningen går ut på å omdisponere et av kjørefeltene i vestlig retning til kollektivfelt, samt etablere en tofelts sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er bedre trafikkløsningen for gående, syklende og kollektivreisende.

Planforslaget ble vedtatt: 11.12.2019

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien:

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ring3 Ullernschausseen