Solavågen ferjekai skal bygges om til elektrisk ferjedrift. For å tilpasse seg fremtidig drift skal ferjekaia flyttes øst for dagens kai. Dette medfører en utfylling av ferjekaiområdet som delvis vil gå utenfor planavgrensningen i gjeldende plan for ferjekaia. Planen tar med et område i sjø rundt ferjekaia for å forhindre fremtidig utbygging i ferjeleiet. Planområdet

Planområdet Solavågen ferjekai

Miljøvennlige ferjer skal trafikkere sambandet fra 01.01.2020 og med strøm som energikilde fra 01.01.2021. Tiltaket vil, i tillegg til flytting av selve ferjekaien, også medføre endringer i oppstillings- og parkeringsarealet som er regulert til trafikkområde i «reguleringsplan for Sunde–Leirvåg».

Tiltaket gjelder utvidelse av dagens regulerte fergekai og omfattes ikke av plikten til konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning vedlegg I og II. Virkninger av endringene vil bli utredet som en del av planbeskrivelsen med nødvendige tilleggsutredninger. Etter krav fra fylkesmannen skal det også utarbeides en egen utredning for å vurdere virkningen for naturmangfold.

Merknader

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 01.12.19. Send det skriftlig til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte planprosjektleder Jøran Mentzoni Eilertsen på telefon 959 04 295, e-post joran.mentzoni.eilertsen@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.