KVU med ekstern kvalitetssikring (KS1) skal gjennomførast for prosjekt med statleg investeringsramme over 750 mill.kr.

KVU rv. 15 Strynefjellet er utarbeidd av Statens vegvesen på oppdrag frå Samferdsledepartementet. Gjennom heile planprosessen har vi hatt ein open dialog med kommunane og fylka gjennom ei samarbeidsgruppe.

Høyringa er organisert slik at alle høyringsuttaler skal sendast til Statens vegvesen Region vest:

Statens vegvesen
Askedalen 4
6863 Leikanger

eller på epost til firmapost-vest@vegvesen.no .

Merk uttalen med “KVU rv. 15 Strynefjellet”.