Riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken er strekningen mellom den trefeltsstrekningen på sørsiden av Lygna som ble åpnet i 2014 og trefeltsstrekningen på nordsiden av Lygna som ble åpnet i 2003. Strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter og har til dels dårlig bæreevne. Det er ikke plass til midtrekkverk og forsterket midtoppmerking. Det er derfor et standardsprang mellom strekningen mellom Almenningsdelet og Lygnebakken og tilstøtende strekninger.

Statens vegvesen startet våren 2018 planleggingen av en fremtidig utbedring av riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Forslag til reguleringsplan vil etter planen oversendes til sluttbehandling i Gran kommune før sommeren 2019.

Almenningsdelet-Lygnebakken inngår sammen med strekningene Roa-Gran grense og Sandvold-Amundrud i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 er det satt av 1.750 millioner kroner til etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.