Forslag til reguleringsendringer er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§3-7 og 12-10. Plandokumentene kan lastes ned og leses under. De samme dokumentene er også tilgjengelig på www.lunner.kommune.no samt i papirformat på rådhuset til Lunner kommune og på Statens vegvesen sin anleggsrigg på Roa.

Åpen kontordag

I forbindelse med høringsperioden inviteres det til en åpen kontordag. Den åpne kontordagen finner sted på Vegvesenet sin anleggsrigg på Roa onsdag 13. februar 2019 fra klokken 09.00 til 15.00. Representanter fra Lunner kommune og Statens vegvesen vil være tilstede for å svare på spørsmål om planforslaget. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Ole Kristian Haug på telefon 950 67 830 eller e-post ok.haug@vegvesen.no.

Innspill

Spørsmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet må sendes senest innen 11. mars 2019 til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no. Forsendelsen må merkes med saksnummer 18/213506.

Endringer vil gi mer veg

Statens vegvesen foreslår kostnadsbesparende tiltak på strekningen Roa-Gran grense som et bidrag for å realisere tiltak på riksveg 4 over Lygna. Av samme grunn er det også foreslått endringer av reguleringsplanen for rv. 4 på strekningen Sandvoll–Amundrud. For strekningen Roa–Gran grense er det i forslag til reguleringsendring foreslått at Sandstad og Volla overgangsbruer utgår og erstattes av adkomstveger for beboerne.