Forslag til reguleringsendringer er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§3-7 og 12-10. Plandokumentene kan lastes ned og leses under. De samme dokumentene er også tilgjengelig på www.gran.kommune.no samt i papirformat på rådhuset til Gran kommune og på Statens vegvesen sin anleggsrigg på Roa.

Åpen kontordag

I forbindelse med høringsperioden inviteres det til en åpen kontordag. Den åpne kontordagen finner sted på Vegvesenet sin anleggsrigg på Roa torsdag 14. februar 2019 fra klokken 09.00 til 15.00. Representanter fra Gran kommune og Statens vegvesen vil være tilstede for å svare på spørsmål om planforslaget. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Ole Kristian Haug på telefon 950 67 830 eller e-post ok.haug@vegvesen.no.

Innspill

Spørsmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet må sendes senest innen 11. mars 2019 til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no. Forsendelsen må merkes med saksnummer 18/213353.

Endringer for å skape mer veg

Statens vegvesen foreslår kostnadsbesparende tiltak på strekningen Sandvold–Amundrud som et bidrag for å realisere tiltak på riksveg 4 over Lygna. Av samme grunn er det også foreslått endringer av reguleringsplanen for rv. 4 Roa–Gran grense. For strekningen Sandvold–Amundrud er følgende endringer foreslått:

  • En ren breddeutvidelse av riksveg 4 slik at det blir plass til midtrekkverk.
  • Riksveg 4 vil fortsatt ha forbikjøringsfelt i nordgående retning mot Lygna.
  • Ved krysset på Sandvoll er det foreslått innregulert ny avkjøringsrampe fra riksveg 4 til dagens rundkjøring vest for krysset. Dette medfører noe omdisponering fra LNF-område til samferdselsformål.
  • Funksjonene omtalt i gjeldende plan vil bli ivaretatt, bortsett fra at Stenerud gangbru er foreslått fjernet.