Utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland er utvidet fra 21 kilometer til 26 kilometer ved at det også skal gjøres tiltak på strekningen mellom Almenningsdelet og Lygnebakken. Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan på denne strekningen.  Mellom Almenningsdelet og krysset med fv. 180 fra Hurdal planlegges det å bygge ny veg, mens det på strekningen fra krysset til Lygnebakken planlegges en utvidelse av eksisterende veg.

Kostnadsbesparende tiltak

Det er ikke bevilget mer penger til utbyggingen av riksveg 4 selv om prosjektet er utvidet. Det må derfor gjøres kostnadsbesparende tiltak på strekningene Roa-Gran grense og Sandvoll-Amundrud for at det skal kunne gjøres tiltak over Lygna. De kostnadsbesparende tiltakene er ikke av en slik karakter at standarden på strekningene endres mellom Roa og Gran grense samt Sandvold-Amundrud. Statens vegvesen har i henhold til plan- og bygningslovens §3-7varslet oppstart av arbeidet med å endre de vedtatte reguleringsplanene på strekningene Roa-Gran grense og Sandvold-Amundrud.

Endringer på Roa-Gran grense

Reguleringsplanen for rv. 4 Roa-Gran grense ble vedtatt i februar 2015. Statens vegvesen foreslår å opprettholde standard og regulerte forhold i denne reguleringsplanen, men at følgende utgår eller reduseres:

  • Kryss Roa sør utgår.
  • Sandstad og Volla overgangsbruer utgår og erstattes av adkomstveger for beboerne.
  • Gang- og sykkelvegløsning fra Flågenvegen til kommunegrensa utgår og erstattes med tosidig gang- og sykkelveg innenfor dagens vegbredde i form av brede skuldre.
  • Garverivegen og Flågenvegen bruer forkortes.
  • Endret utforming av midtdeler, reduksjon av kantstein og andre mindre vegtekniske forhold.

Endringer på Sandvoll-Amundrud

Statens vegvesen ser for seg følgende endringer i reguleringsplanen for riksveg 4 mellom Sandvold og Amundrud:

  • En ren breddeutvidelse av riksveg 4 slik at det blir plass til midtrekkverk.
  • Riksveg 4 vil fortsatt ha forbikjøringsfelt i nordgående retning mot Lygna.
  • Ved krysset på Sandvoll vil det bli foreslått innregulert ny avkjøringsrampe fra riksveg 4 til dagens rundkjøring vest for krysset. Dette medfører noe omdisponering fra LNF-område til samferdselsformål.
  • Funksjonene omtalt i gjeldende plan vil bli ivaretatt, bortsett fra at Stenerud gangbru vil bli foreslått fjernet.
  • Totalt terrenginngrep og arealbeslag vil bli redusert i forhold til gjeldende plan.

Høringsinnspill

Statens vegvesen tar gjerne imot spørsmål, kommentarer eller innspill til varslene om endringer av planforslagene. Det må sendes innen 31. oktober 2018 til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no.

Spørsmål, kommentarer eller innspill knyttet til endringene på strekningen Roa-Gran grense må merkes «Rv. 4 Roa-Gran grense. Endring av reguleringsplan. Saksnummer 18/213506». Spørsmål, kommentarer eller innspill knyttet til planarbeidet på strekningen Sandvoll-Amundrud må merkes «Rv. 4 Sandvoll-Amundrud. Endring av reguleringsplan. Saksnummer 18/213353».