Statens vegvesen har i samarbeid med Gran kommune lagt forslag til reguleringsplan for rv. 4 over Lygna ut til høring/offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §3-7 og §12-10.

Planforslaget

Hovedmålet for forsalget til reguleringsplan er å sette av arealer til oppgradering/bygging av ny riksveg 4 over Lygna med tidsmessig vegstandard. Hovedgrepene i planforslaget til Statens vegvesen er:

  • Ny trase for rv. 4 fra Almenningsdelet til Lygnasæter. Ved Lygnasæter etableres det et planskilt kryss som ivaretar kryss med fv. 180, Lygnasæter vegserviceanlegg/bensinstasjon og hotell/restaurant, hyttefelt og ny adkomst til Lygna skisenter.  
  • Fra Lygnaelva til Lygnebakken legges det opp til en utvidelse av eksisterende riksveg 4.

Planforslaget foreslår også at Amundrudkrysset inntil videre beholdes som i dag med åpning i midtrekkverket i kryssområdet. 

Planforslaget og tilhørende dokumenter kan leses i vedleggene under og på Gran kommune sin nettside gran.kommune.no.

I tillegg er dokumentene tilgjengelig i papirformat på rådhuset i Gran commune og på Statens vegvesen sin brakkerigg på Roa.

Åpen kontordag

I forbindelse med høringen inviteres det til en åpen kontordag tirsdag 23. april fra klokken 13.00 til 19.00 på Statens vegvesen sin brakkerigg ved siden av rådhuset på Roa. Representanter fra Gran kommune og Statens vegvesen vil være tilstede på kontordagen for å svare på spørsmål om planforslaget.

Innspill

Spørsmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet må sendes til Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no senest 21. mai 2019. Forsendelsen må merkes "Rv. 4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 18/58628".