Utbyggingsprosjektet rv.4 på Hadeland ble utvidet fra 21 til 26 kilometer da strekningen over Lygna ble inkludert. Prosjektutvidelsen, estimert til 200 millioner kr, skal finansieres innenfor samme kostnad som det opprinnelige utbyggingsprosjektet. - Vi i Statens vegvesen har jobbet mye med å omarbeide det prosjektet slik at det gir trafikantene totalt mer trafikksikker og fremkommelig veg for pengene, sier prosjektleder Therese Høy.

Den samfunnsøkonomiske nytten av rv. 4 økes

Med utbyggingen av riksveg 4 over Lygna øker den samfunnsøkonomiske nytten av rv. 4 gjennom Hadeland. Fem kilometer ekstra veg over Lygna med høyere fartsgrense og planskilte kryss på Lygna gir tidsbesparelser for person- og næringstransporten, og enda viktigere; redusert sannsynlighet for farlige situasjoner og ulykker.  Spesielt gjelder dette den nye adkomsten til Lygna skisenter; Eksisterende avkjøring vet vi har mange nestenulykker i dag. Avkjøringen vil bli stengt og ny tilkomst til skisenteret og Lygnasæter blir i det samme planskilte krysset. – Den nye vegen gjør ikke bare trafikksikkerheten bedre for gjennomgangstrafikken på riksveg 4.  I vårt forslag til reguleringsplan  legger vi også opp til at planfri løypekryssing for skiløpere og turgåere, fortsetter Høy. Forslag til reguleringsplan for riksveg 4 over Lygna ble nylig lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Sammenhengende lokalveg til Lygna

Statens vegvesen har i sitt planforslag foreslått at ny riksveg 4 legges i ny trase fra Almenningsdelet krysset med fv. 180 Hurdalsvegen nord for Lygnasæter. – Vi forlenger Amundrudvegen slik at den kobler seg på eksisterende riksveg 4 som vist i illustrasjonen under. Når den nye vegen åpnes, blir eksisterende rv. 4 til lokalveg på strekningen. Vi gir dermed trafikantene en sammenhengende lokalveg fra Brandbu til Lygna. En stor fordel med at vi får lokalveg helt opp til Lygna er at myke trafikanter til fots, på sykkel, rulleski o.l. også får et vegtilbud til dette rekreasjonsområdet. Statens vegvesen håper dette vil være et godt bidrag til folkehelsen.

I plasseringen av ny veg og kryss er det tenkt på ivaretakelse av natur ved begrenset arealbeslag og minimere inngrep i myr. Sistnevnte er viktig for å redusere CO2-utslipp fra byggingen av vegen. For å minimere klimagassutslipp fra vegtrafikken, er veglinjen planlagt med så jevn og lite stigning som mulig.

Forslag til reguleringsendringer for Roa-Gran grense og Sandvold-Amundrud vil sluttbehandles i løpet av kort tid.