Statens vegvesen sendte forslag til planprogram over til politisk behandling i Gran kommune i begynnelsen av oktober.

Hva skal utredes i reguleringsplanen?

Med bakgrunn i det fastsatte planprogrammet er det bestemt at følgende temaer skal utredes i reguleringsplanleggingen for ny riksveg 4 over Lygna:

 • Naturmangfold.
 • Friluftsliv og nærmiljø.
 • Forurensning.
 • Vannmiljø.
 • Jordressurser.
 • Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.
 • Kryssutforming i nytt kryss mellom rv. 4, fv. 180 Hurdalsvegen, adkomst til Lygnasæter og avkjøring til Lygna skisenter.
 • Stenging av Amundrudkrysset.

Les det fastsatte planprogrammet.

Hvilke tiltak skal gjøres?

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for ny og utbedret riksveg 4 over Lygna. Det er ventet at forslag til reguleringsplan for ny riksveg 4 over Lygna sendes til politisk sluttbehandling i Gran kommune før sommeren 2019. Følgende tiltak planlegges gjennomført på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken:

 • Bygging av ny riksveg 4 på strekningen mellom Almenningsdelet og fv. 180 ved Lygna. Strekningen skal bygges i en bredde på 8,5 meter, men Statens vegvesen ønsker å regulere et bredere område med tanke på eventuelle fremtidige      behov for en utvidelse av vegen til en bredde på 12,5 meter. 
 • Mellom fv. 180 og Lygnebakken skal eksisterende veg utvides til 8,5 meter. Også på denne strekningen vil en regulere et bredere område med tanke på en eventuell fremtidig utvidelse til en bredde på 12, 5 meter.
 • Et nytt kryss ved      Lygnaseter som skal ivareta kryss med fv. 180, Lygnaseter næringsområde og      fritidsbebyggelsen i området samt adkomst til Lygna skisenter.
 • Etablere sammenhengende lokalveg fra området ved dagens avslutning av gammel rv. 4 ved Almenningsdelet til nytt kryss ved Lygnaseter.