I forslag til planprogram Statens vegvesen har sendt Gran kommune for politisk behandling beskrives hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det blir lagt vekt på i den kommende planprosessen og hvilke temaer som skal utredes.

Ny og utbedret riksveg 4

Formålet med planleggingen som har startet er å legge til rette for utbygging av ny/utbedret riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken. Den planlagte utbyggingen på denne strekningen vil i hovedsak bestå av:

  • Ny riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-fv. 180 Hurdalsvegen. Fra fv. 180 til Lygnebakken ser Statens vegvesen for seg en utvidelse av eksisterende veg. Ny og utbedret veg vil få en bredde på 8,5 meter, men vegvesenet ønsker å regulere et noe bredere område med tanke på eventuelle fremtidige behov for utvidelser av vegen.
  • Det skal planlegges nytt kryss ved Lygnasæter. Dette skal ivareta kryss med fv. 180, Lygnasæter næringsområde og fritidsbebyggelse i området samt adkomst til Lygna skisenter.
  • Det skal etableres sammenhengende lokalveg fra området ved avslutning av gammel riksveg 4 ved Pukk1 og frem til nytt kryss ved Lygnasæter.

Gjennom den kommende planprosessen skal plassering og utforming av disse tiltakene fastsettes i detalj.

En del av utbyggingen av rv .4 på Hadeland

Utbyggingen av riksveg 4 nordover fra Roa ble i forbindelse med behandlingen av gjeldende Nasjonal Transportplan utvidet med utbygging/utbedring av strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Dette vil bidra til at riksveg 4 om få år vil ha tidsmessig standard i henhold til vegnormalene fra Roa til nord for Lygna. Forslag til planprogram for strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken er et av de første skrittene på vegen mot en utbedring på denne strekningen.

Utbygging/utbedring av riksveg 4 over Lygna inngår i samme finansieringspakke som utbyggingen mellom Roa og Gran grense samt Sandvoll-Amundrud. For å få realisert utbyggingen mellom Almenningsdelet og Lygnebakken er Statens vegvesen i gang med å se på kostnadsbesparende tiltak på de to andre strekningene i denne finansieringspakken.