Stortinget vedtok i juni Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. I denne planen ble utbyggingen av etappe 2 av riksveg 4 Roa – Lygna utvidet til også å omfatte de fem kilometerne fra Almenningsdelet til Lygnebakken.

Innsparingstiltak

En utbedring av riksveg 4 fra Almenningsdelet til Lygnebakken skal ifølge de politiske vedtakene inngå i samme finansieringspakke som strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Amundrud. Det ble ikke bevilget mer penger til prosjektet selv om utbyggingsomfanget ble utvidet med  strekningen mellom Almenningsdelet og Lygnebakken. Statens vegvesen jobber derfor med å detaljere og kostnadsberegne mulige innsparingstiltak på de to reguleringsplanene som allerede foreligger på riksveg 4 for å minske kostnadene. Vegvesenet jobber også med å lage et forprosjekt som kan gi et faglig grunnlag for en regulering og kostnadsberegning av Almenningsdelet – Lygnebakken.

Amundrudkrysset

Siden utbyggingsstrekningen på riksveg 4, forlenges er det nødvendig å revurdere både plassering og utforming av nytt Amundrudkryss. Ett alternativ vil kunne være å flytte krysset til strekningen Almenningsdelet - Lygnebakken. – Vi mener derfor det ikke har noen hensikt å sluttbehandle planforslaget for nytt Amundrudkryss før vi har konkludert med hvordan strekningene Roa-Gran grense, Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken kan bygges innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Videre saksbehandling av planforslaget for Amundrudkrysset er derfor satt på vent, forteller planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen.

Statens vegvesen regner med å starte opp arbeidet med å utarbeide forslag til reguleringsplan for strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken på nyåret. Sluttføringen av forslag til reguleringsplan for Amundrudkrysset avhenger av hvilke tiltak som blir foreslått i reguleringsplanen for Almenningsdelet-Lygnebakken.