Det er konsulentselskapene PWC, Teleplan Consulting, Tyrens og Concreto som skal gjennomføre den eksterne kvalitetssikringen av etappe 2 av riksveg 4 – utbyggingen på Hadeland. Det ble avholdet et formelt oppstartsmøte 18. oktober i Samferdselsdepartementet, hvor representanter fra konsulentene, Statens vegvesen, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet var til stede. Onsdag 7. november ble det gjennomført befaring på Hadeland slik at de som skal gjennomføre kvalitetssikringen ble bedre kjent med utbyggingsområdet. 

Hva er ekstern kvalitetssikring?

Det er Finansdepartementet som tildeler oppdrag om å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av alle større statlige utbyggingsprosjekter, som f.eks. større vegprosjekter. Kvalitetssikringen av vegprosjekter skal gi Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet en uavhengig og grundig analyse av det bompengefinansierte prosjektet før det legges frem for Stortinget for vedtak. Hensikten med kvalitetssikringen er:

  • En etterkontroll av grunnlaget for å kunne fremme forslag for Stortinget om oppstart og kostnadsramme for prosjektet.
  • Å peke fremover ved å kartlegge de styringsmessige utfordringer i de gjenstående fasene av prosjektet.
  • Å understøtte beslutningsgrunnet for den endelige beslutningen om investering. Dette kan også brukes som kontrollgrunnlag for departementene.

Kvalitetssikringen har tre faser

Konsulentene som skal gjennomføre den eksterne kvalitetssikringen av riksveg 4 har delt sitt arbeid inn i tre faser:

  1. I denne fasen gjennomgås prosjektet og dens avgrensning, styringsdokumenter, usikkerhetsstyring og etterfølgende styring av prosjektet. I denne fasen kontrolleres også kostnadsestimatet og at det foreligger en ferdig utviklet kontraktsstrategi.
  2. I denne fasen kontrollerer, strukturerer og bearbeides dokumentasjonen fra fase 1. Målet er å klarlegge grunnlaget for påfølgende kvantitative analyser og anbefalinger som skal gis.
  3. I den siste fasen gjennomføres en analyse basert på bearbeidet informasjon fra fase 2.

Konsulentene vil i en rapport komme med en tilrådning om kostnadsramme for etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 samt hvordan prosjektet skal styres for å holde seg innen kostnadsrammen. Det er ventet at denne rapporten foreligger i løpet av første kvartal 2019. – Vi vil bruke rapporten til å vurdere om det skal gjøres justeringer i prosjektstyringen, forteller prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen. Etter KS2 er gjennomført, vil forslag om finansiering og utbygging av etappe 2 av rv.4-utbyggingen kunne legges frem for Statsråd og Stortinget.

Etappe to av rv. 4 – utbyggingen

Etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland består av følgende tre strekninger:

  • På strekningen Roa-Gran grense skal riksveg 4 bygges som en firefelts veg med midtrekkverk.
  • På strekningen Sandvold-Amundrud skal eksisterende trefeltsveg breddeutvides for å gi plass til midtrekkverk.
  • På strekningen fra Almenningsdelet til kryss med fv. 180 mot Hurdal skal det bygges ny tofeltsveg med en bredde på 8,5 meter. Fra krysset med fv. 180 til Lygnebakken skal eksisterende riksveg 4 utvides til en bredde på 8,5 meter.

Etappe 1 av riksveg 4-utbyggingen var den 9,3 kilometer lange strekningen fra Lunner grense til Jaren som åpnet som firefelts veg med midtdeler sommeren 2017. 

Med ny og utbedret riksveg 4 på den 26 kilometer lange strekningen mellom Roa og Lygnebakken, vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten være betydelig bedret for alle trafikantgrupper. Ny rv. 4 vil bli en mer attraktiv rute nord-sør i landet, samt skape en god forbindelse til E16 som går øst-vest. Utbyggingen av riksveg 4 gir også lokalsamfunnet en lokalveg med trygge avkjøringer og et bedre tilbud til myke trafikanter. Utbyggingen bidrar også til positiv samfunnsutvikling og økt næringsvirksomhet.