Magne Sveen AS bygde på oppdrag for Statens vegvesen ny riksveg 4 mellom Amundrudkrysset og almenningsdelet i Gran kommune som en tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Byggearbeidene startet våren 2013 og ble ferdigstilt i juli 2014.

Sprengingsarbeider er tvisten

I september 2013 innga Magne Sveen AS krav om endringsordre fordi selskapet mente det var et vesentlig større areal sprenging enn det som fremgikk av konkurransegrunnlaget. Entreprenøren mente dette gjorde at sprengingsarbeidet ble dyrere enn forutsatt og at de blant annet mente seg berettiget til korrigert sprengingspris og vederlag for endret massetransport. Vegvesenet tilbakeviste kravet.

Frifunnet i lagmannsretten

Magne Sveen AS tok ut stevning mot Staten ved Samferdselsdepartementet i januar 2016. Entreprenørens krav var på totalt 10.858.536,- pluss moms. Gjøvik tingrett avsa dom den 1. februar 2017 hvor Staten ved Samferdselsdepartementet ble dømt til å betale 3.879.394 kroner pluss moms til Magne Sveen AS. I tingretten ble ikke saksomkostninger tilkjent. Staten ved Samferdselsdepartementet anket saken til Eidsivating lagmannsrett.

Eidsivating lagmannsrett avsa nylig sin dom i ankeforhandlingen. I lagmannsretten ble Staten ved Samferdselsdepartementet frifunnet. Magne Sveen AS ble i tillegg dømt til å betale Staten sine saksomkostninger.

Les hele dommen fra Eidsivating lagmannsrett under.