Reguleringsplanen som skal utarbeides, skal omfatte følgende tiltak:

  • Bygging av ny riksveg 4 på strekningen mellom Almenningsdelet og fv. 180 ved Lygna.  Strekningen skal bygges i en bredde på 8,5 meter, men Statens vegvesen ønsker å regulere et bredere område med tanke på eventuelle fremtidige behov for en utvidelse av vegen til en bredde på 12,5 meter. 
  • Mellom fv. 180 og Lygnebakken skal eksisterende veg utvides til 8,5 meter. Også på denne strekningen vil en regulere et bredere område med tanke på en eventuell fremtidig utvidelse til en bredde på 12, 5 meter.
  • Et nytt kryss ved Lygnaseter som skal ivareta kryss med fv. 180, Lygnaseter næringsområde og fritidsbebyggelsen i området samt adkomst til Lygna skisenter.
  • Etablere sammenhengende lokalveg fra området ved dagens avslutning av gammel rv. 4 ved Almenningsdelet til nytt kryss ved Lygnaseter.

Planprogram

Reguleringsplanen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram som legges på høring sammen med oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan. Planprogrammet fastsettes av Gran kommune etter at høringsperioden har gått ut.

Åpent møte

I forbindelse med planoppstart inviteres det til åpent møte på Lygnaseter tirsdag 12. juni fra klokken 17.00 til 19.00. På dette møtet vil Statens vegvesen orientere om prosjektet og det blir også muligheter for å komme med innspill og spørsmål.

Innspill

Statens vegvesen ønsker i forbindelse med planoppstarten og høring av planprogrammet innspill til planarbeidet. Innspill ønskes mottatt innen 1. august 2018 sendt til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på e-post firmapost-ost@vegvesen.no. Det er fint om innspillene merkes «Rv. 4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 18/58628».