Departementet forutsetter at dette alternativet legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak på riksvei 4 de kommende årene. Areal til en mulig framtidig tunneltrasé etter alternativ 4 sikres ved at traséen markeres på plankartet med bestemmelsesgrense og krav om reguleringsplan. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette delvis tatt til følge.

Les hele vedtaket fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet her