Prosjektet Rv 94 Skjåholmen, utgjør ca. 1,5 km veg, 680 m tunnel, 20 m betongportaler og 33 m bru, på strekningen Kargenes–Skjåholmen. Formålet med vegprosjekt er å oppgradere dagens veg til stamvegstandard. I prosjektet inngår utbedring av eksisterende veg i dagen, tunnel og bru. Prosjektet ligger i Kvalsund kommune, ca. 20 km fra Hammerfest by og 10 km fra Kvalsund tettsted.

Skjåholmentunnelen går gjennom en fjellrygg, som ligger mellom Kargenes og Skjåholmen. Tunnelen er bygd etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T 8,5. Tilstøtende hovedveger er bygd med total bredde 9,1m.

Rv. 94 Skjåholmen bru

Brua erstatter gamle Skjåholmen bru, som ble bygd i 1959. Brua oppfylte ikke dagens krav til bredde og kurvatur, og det har vært flere alvorlige ulykker i tilknytning til brua.

Statens vegvesen satte i gang prosessen med å få utarbeidet reguleringsplan for omlegging av veglinja ved Skjåholmen bru i 2005.