Sprengningsarbeider er krevende arbeidsoperasjoner og følges nøye opp fra Statens vegvesen sin side.

Regler og prosedyrer som gjelder for sprenging på anlegg der Statens vegvesen er byggherre

Entreprenørene skal følge det som til enhver tid er gjeldende lover og forskrifter

Arbeid som omfatter sprenging skal følge forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fra DSB. Her stilles blant annet krav til sertifikater til bergsprengingsleder og bergsprenger (disse to rollene kan være samme person). Sertifikatene skal sikre at de som planlegger og utfører sprengningsarbeid har nødvendig kompetanse.

Statens vegvesen har ansvar for å sjekke at entreprenørene har gjennomført pålagte kontroller

Det er en del av hovedbedriftens samordningsansvar å se til at alt personell har de nødvendige sertifikater. Byggherren har et påseansvar, som går ut på at vi sjekker ut at hovedbedriften har kontrollert. Utover dette kan byggherren også, som en del av sin stikkprøvekontroll, be om få se sertifikatene. Byggherre følger opp dette enten i samhandlingsfasen eller i et av de første byggemøtene.

Etter Namsosulykken i 2003 innførte Statens vegvesen tiltak for å unngå sprengningsulykker

Tiltakene omfatter prosedyrer og sjekklister som skal sikre at byggherren ivaretar sitt påseansvar på en tilfredsstillende måte. Disse prosedyrene ble revidert i 2013 (NA2013/04).

Statens vegvesen gjennomfører intern opplæring om regelverket som gjelder for sprengningsarbeid

For å forebygge og for å styrke vår kompetanse i forhold til regelverket, gjennomfører Statens vegvesen interne opplæringskurs for byggherrepersonell på anlegg med sprengningsarbeider. Kurset skal hjelpe vårt personell til å kunne avdekke eventuelle mangler, dersom entreprenøren ikke følger regelverket. Disse kursene ble fra sommeren 2014 obligatorisk for alt byggherrepersonell i Statens vegvesen, ved sprengningsarbeid.

Statens vegvesen legger stor vekt på å lære av uønskede hendelser knyttet til arbeid med sprengstoff

Statens vegvesen har rutiner for å rapportere inn ulykker og hendelser som kunne ført til ulykker. Dette er et viktig arbeid for å avdekke eventuelle behov for nye revideringer. NA-rundskriv setter krav om at regionen skal sende rapport til Vegdirektoratet innen 48 timer etter at hendelsen har inntruffet. Dette skal gjøres i tilfeller hvor hendelsen enten har medført alvorlig skade eller i de tilfeller hvor hendelsen under litt andre omstendigheter kunne medført alvorlig skade.