Arbeidet startet med å gjøre klar for anleggsriggen som vil ligge der det tidligere var drivhus. Deretter vil arbeidet med å bygge den 700 meter lange firefeltsveien starte.

E39 Eiganestunnelen er en del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim.

Det skal anlegges et nytt toplanskryss utformet som rundkjøringsbru over den nye veien med tilkobling til lokaltrafikken, samt av- og påkjøringfelt til E39.

En ny bro for adkomst til boliger på vestsiden og turområder skal også bygges. 

Arbeid noen få helger

Normal arbeidstid er fra klokken 07.00–16.00 på hverdager, men det vil forekomme perioder med arbeid utover dette.

Byggesakssjef i Stavanger kommune har innvilget dispensasjon til å arbeide noen få helger da veien må stenges/trafikkreguleres. Den første av disse helgene er fra fredag kveld den 23. september til mandag morgen den 26 september. Det vil da være stor aktivitet med spunting, boring og sprenging, massetransport, med mer. De neste helgene kommer etter planen på vårparten i 2017.

Oversikt over noe av det som skal bygges

 • Sprenging: cirka 230.000 pf m3
 • Løsmasser til fyllplass: 200.000 pf m3
 • Ramper og sekundærveger: cirka 1500 meter
 • Firefelts veg: 700 meter
 • Steinmurer: cirka 5000 kvadratmeter
 • Betongmurer: cirka 3200 kvadratmeter
 • Støyskjermer: cirka 2200 kvaratmeter
 • Grøfter: cirka 9300 meter
 • Broer: 3
 • Drensledninger: cirka 5000 meter
 • VA-ledninger: cirka 4300 meter
 • Kummer: 63
 • Spesialkummer: 3
 • Spunting: cirka 400 kvadratmeter (En spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger. Her vil det være rør som bores ned i løsmassene.)

Konstruksjoner

 • Forskaling: cirka 17.800 kvadratmeter
 • Armering: cirka 1000 tonn
 • Betong: cirka 7800 kubikk