Det er ventet en sterk befolkningsvekst i Ski kommune, nærmere en dobling innen 2050 og Ski sentrum kan få opptil 30 000 innbyggere. Follobanen, dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, gir en reisetid på 12 minutter, og vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg og å drive næring i Ski sentrum.

Statens vegvesen har som forvalter av fylkesgatene på vegne av Akershus fylkeskommune utarbeidet en anbefaling til plan for hovedgatenettet i Ski by med tiltak både de nærmeste årene og 50 år frem i tid. Planen er basert på vedtatte nasjonale, regionale og lokale mål om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Videre skal planen legge til rette for at Ski blir en by med et levende og attraktivt sentrum med høy arealutnyttelse i sentrum.