-          Innspill fra de med lokalkunnskap er viktig for oss som skal jobbe med detaljreguleringen. Vi benytter anledningen til å takke for innspillene, sier prosjektleder Cathrine Løken i Statens vegvesen. Innspillene kom fra fem offentlige myndigheter, tre nettselskaper, to interesseorganisasjoner og 25 grunneiere/naboer.

Flere av innspillene handler om planområdet som berører et betydelig kulturlandskap med mange kulturminner, som «raet» som gir Ski et særpreg, samt matjord.
- Bredden på Kirkeveien og konkrete forslag til nye adkomster tas opp i flere av innspillene. Bredden på Kirkeveien og hvilke funksjoner veien skal ivareta er allerede avklart i områdereguleringsplanen for Ski sentrum, som kommunen har vedtatt, fortsetter Løken. Behovet for støyskjerming i Langhusveien og at det kjøres med for høy fart er også nevnt i flere av innspillene.

Noen av innspillene angår områdereguleringsplan for Kirkeveien nord, som Ski kommune er i gang med å utarbeide nå. Mange er opptatt av erstatning dersom de må avgi grunn til veiformålet. Eventuelle erstatningsspørsmål avgjøres i forbindelse med grunnerverv, som først kan starte når reguleringsplanen er vedtatt av kommunen.

Veien videre
Nå starter arbeidet med teknisk plan og i den forbindelse blir det en del befaringer framover. Den tekniske planen består blant annet av å utrede og tegne konkrete løsninger, som danner grunnlaget for planforslaget. Berøre grunneiere blir kontaktet når det skal utarbeides konkrete forslag til nye adkomster. Etter planen skal forslaget til detaljreguleringsplan sendes Ski kommune ved årsskiftet 2018 / 2019. Innspillene som er kommet inn til planoppstart vil følge planen.

Mulighet for medvirkning
Etter behandling legger Ski kommune planen ut på offentlig ettersyn og publikum og berørte får igjen muligheten til å komme med innspill. Statens vegvesen er ansvarlig for å utarbeide detaljreguleringsplanen, men det er Ski kommune som til slutt skal vedta planen.

Formålet med prosjektet er at kollektivtransporten i Kirkeveien skal gis prioritet. I tillegg skal gående og syklende få et bedre tilbud. I Langhusveien skal det etableres et kollektivfelt og det skal etableres et nytt kryss Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.

Forslaget til detaljreguleringsplan skal utrede hvordan:

  • utvide Kirkeveien til en bred og attraktiv bygate med kollektivfelt, sykkelløsning og fortau
  • etablere et nytt stort kryss som erstatter dagens to kryss; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien
  • utvide Langhusveien med kollektivfelt langs vestsiden, fra avkjøringen til Ski sykehus og inn mot Ski sentrum
  • etablere bussholdeplass ved Ski skole
  • etablere nye adkomster i Kirkeveien som erstatter adkomster som er vedtatt stengt i områdereguleringsplan for Ski sentrum