-      Vårt oppdrag har vært å planlegge for et robust gatenett som kan innfri målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gåing. Samtidig som vi skal legge til rette for at Ski by skal bli en by med et attraktivt og levende sentrum. Vi må planlegge både for 5 og 50 års perspektiv, sier prosjektleder Lise-Lotte Bjarnadottir

Hun tilføyer derfor at det er svært viktig at det blir satt av nok arealer til gatenettet for at det skal oppfylle målene og bli et nett som møter fremtidig behov og funksjoner.

Pålitelig buss-system
For å få flere til å ta buss fremover, legges det opp til midtstilte kollektivfelt som gjør at bussen blir pålitelig og ikke forstyrres av biltrafikk og på- og avkjøringer, samtidig som bussen vil gå ofte til og fra nye Ski stasjon, kollektivknutepunktet.

Egne brede nok sykkelfelt
For at flere skal sykle, legger planen opp til egne sykkelfelt som er brede nok til at to syklister kan sykle forbi hverandre eller side om side. I tillegg til at de syklende slipper å bli hindret eller måtte ta hensyn til gående og bussene.

Attraktive brede og trygge fortau for alle gående
Videre er det også et mål om at flere skal ønske å gå, det betyr at det finnes mer enn et tilbud, at det faktisk oppleves som attraktivt å gå og at dette foretrekkes fremfor å kjøre bil på kortere avstander. I planen er fortauene gode og brede og tydelig adskilt fra bil- og sykkeltrafikk for at både de med rullator eller skateboard skal ha god plass og å være trygge. Videre legges det også opp til at det er plass til sykkelparkering, benker og annen møblering som gjør fortauene til trivelige sosiale arenaer å oppholde seg.

Bil – bidrag til et levende sentrum
Bilen har fortsatt en plass i fremtidige Ski by, og vil bidra til et attraktivt og levende sentrum. I den nye planen er det lagt opp til at det skal være enkelt å komme til sentrum med bil og å parkere for kortere tidsrom. Det blir lavere fartsgrenser for å gi de gående og syklende prioritet og trygghet. For å prioritere bussen i rushtiden, blir det vanskeligere å kjøre bil i dette tidsrommet.

Se hele rapporten Hovedgatenett for Ski by