Statens vegvesen starter nå arbeidet med å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for fylkesveg 152 Kirkeveien og fylkesveg 152 Langhusveien i Ski.

Forslaget til detaljreguleringsplan skal utrede hvordan: 

  • utvide Kirkeveien til en bred bygate med kollektivfelt, sykkelløsning og fortau.
  • etablere et nytt stort kryss som erstatter dagens to kryss; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien.
  • utvide Langhusveien med kollektivfelt langs vestsiden inn mot Ski sentrum
  • etablere bussholdeplass ved Ski skole
  • etablere nye adkomster som erstatter adkomster som er vedtatt stengt i områdereguleringsplan for Ski sentrum

Innspill til planarbeidet

Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet. Innspill sendes til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no.
Fristen for å gi innspill er 16.02.2018. Innspill merkes med saksnummer 17/29272.

Åpent informasjonsmøte

Vi ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte: Torsdag 1. februar, kl. 18.30. Sted: Kommunstyresalen i Ski rådhus. I samarbeid med Ski kommune arrangerer vi et felles informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Kirkeveien nord og detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien.

Se Ski kommunes nettside og annonsen.