Det skal gjennomføres to typer arkeologiske kartlegginger i området:

Visuell synfaring og «prøvestikking»

En arkeolog vil befare området og foreta prøvestikking som er manuell håndgraving med spade. Dette benyttes for å lete etter f. eks. steinalderboplasser eller tidligere dyrkingsområder. Prøvestikkene er ca. 50 x 50 cm og graves ned til steril undergrunn. Etter dokumentasjon fylles prøvestikket igjen og torva legges tilbake. 

«Prøvegraving» med gravemaskin

På dyrka mark og i enkelte private hager ønsker vi også å gjennomføre en «prøvegraving». Det blir tatt stikkprøver langs vegtraséen og andre arealer som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. En gravemaskin (liten beltegraver 6-8 tonn) fjerner jordlaget (normalt 30-40 cm dybde) i sjakter som vanligvis er ca. 3 meter brede, og varierer i lengde. Tettheten mellom sjaktene kan variere avhengig av hvor interessant området er sett fra arkeologenes side. Etter at sjaktene er undersøkt vil jorda bli lagt på plass igjen.

Dokumentasjon 

Funn kan innebære at undersøkelsesområdet må utvides eller at det blir behov for supplerende undersøkelser. Før undersøkelsen er ferdig dokumenteres eventuelle funn ved hjelp av fotografering, tegninger og innmåling med GPS.

Akershus fylkeskommune er faglig og praktisk ansvarlig for gjennomføring av de arkeologiske registreringene. Arbeidet ble startet i uke 41. Alle berørte grunneiere har blitt informert i forkant.