-      Nå skal kommunen behandle utkast til plan. Vi håper på førstegangsbehandling i løpet av høsten, sier Cathrine Løken, prosjektleder i Statens vegvesen.

Det er opp til Ski kommune som planmyndighet om og når planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene blir tilgjengelig på nettsidene til Statens vegvesen og Ski kommune når planen legges ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen er ansvarlig for å utarbeide detaljreguleringsplanen, men det er Ski kommune som til slutt skal vedta planen.

Formålet med prosjektet er at kollektivtransporten i Kirkeveien skal gis prioritet. I tillegg skal gående og syklende få et bedre tilbud. I Langhusveien skal det etableres et kollektivfelt og det skal etableres et nytt kryss Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.