Follobanen med 22 kilometer nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski skal være ferdig i 2021.  Ski stasjon skal også bygges om og vil bli det viktigste kollektivknutepunktet i Follo. Dette betyr store endringer for Ski sentrum, særlig når det gjelder transportsystemet. Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser viser også at Ski er et av tettstedene i Akershus hvor veksten vil bli størst de neste 10-20 årene og det er stort potensial for byutvikling.

Sentrumsplan for Ski
Som oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 er det utarbeidet en områdereguleringsplan for Ski sentrum (sentrumsplanen). Sentrumsplanen er en helhetlig plan for hvordan arealene i sentrum skal bygges ut og brukes.  Når det gjelder transportsystemet ønsker Ski kommune å utvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem der gående, syklende og kollektivtransport prioriteres.