Det gjaldt primært løsning for ny kollektivterminal med tilhørende anlegg ved Olsvikskjenet (lokalisering B) og løsning for plassering av overskuddsmasser fra det nye veganlegget på en samfunnsmessig god måte som en videreføring av allerede vedtatt utfylling langs rv. 555 i Storavatnet.

Statens vegvesen har i brev datert 20.12.2017 oversendt «Områderegulering for Laksevåg, gnr. 123, bnr. 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Arealplan ID 1201_64550000. Saksnr. 201636271, høringsforslag» til Bergen kommune for videre behandling.

Prosessen videre

Planforslaget går nå til 1. gangs behandling i Bergen kommune for vedtak om offentlig ettersyn av planmaterialet. Planforslaget blir så lagt ut til høring slik at alle skal kunne gjøre seg kjent med planen og komme med merknader. I forbindelse med høringen får alle grunneiere, naboer og andre parter som er berørt av det planlagte tiltaket, brev om høringen med info om merknadsfrister, hvor man kan finne plandokumentene m.m.

I utleggingsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune ha åpent informasjonsmøte og kontordag slik at alle kan komme å få informasjon om planforslaget og hvilke konsekvenser tiltaket vil ha.

Informasjon om høringen med tid og sted for informasjonsmøte, kontordag og merknadsfrist, blir publisert så snart det er fastlagt.