Høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for fastlandssambandet Sotra-Bergen, parsell Storavatnet – Liavatnet datert 20.12.2012, planID 61800000, er nå sendt over til Bergen kommune for videre behandling (brev av 09.01.2013).

Planområdet

Kommunedelplanen for rv. 555 Storavatnet – Liavatnet utgjør østre del av Sotrasambandet, vegsystemet som knytter Sotra og Øygarden til Vestre innfartsåre i Bergen.

planomraadetSotrasambandet, kommunedelplan for hovedsambandet rv. 555 Kolltveit-Storavatnet, og planområdet for forlengelsen østover til Liavatnet. (Kart: Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sambandet mellom Sotra og Bergen, parsell Kolltveit – Storvatnet ble vedtatt i Fjell kommunestyre, sak 90/12, dato 21.06.2012 (planID 20050021) og i bystyret i Bergen, sak 202-12, dato 19.09.2012 (planID 19920000).

Planforslaget er utarbeidet med grunnlag i fastsatt planprogram for planarbeidet for hele strekningen Kolltveit – Liavatnet og de vedtakene som ble gjort i forbindelse med fastsettingen. Planprogrammet ble fastsatt i Fjell kommunestyre 27.10.11, sak 94/11 og i byrådet i Bergen kommune 20.12.11, sak 1557-11.

Planforslag for parsellen Storavatnet–Liavatnet utgjør følgende dokument

  • Planrapport – høringsforslag, datert 20.12.2012
  • Høringsforslag til planbestemmelser og retningslinjer for hvert traséalternativ, datert 20.12.2012 
  • Tegningshefte med forslag til plankart for hvert traséalternativ og illustrerende plan- og profiltegninger for hvert traséalternativ, datert 20.12.2012

Konsekvensutredning for de ulike fagtema for prissatte og ikke prissatte konsekvenser i samsvar med fastsatt planprogram, er tatt inn i planrapporten. Det er i tillegg utarbeidet egne fagrapporter og vurderinger for enkelte tema. Disse følger som vedlegg.

Se alle dokumentene i planforslaget her

Videre behandling av høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

Planforslaget skal nå behandles i Bergen kommune som er planmyndighet. Kommunen vil gjøre vedtak om å legge saken ut til offentlig høring. Med grunnlag i utleggingsvedtaket vil Statens vegvesen Region vest, etter avtale med Bergen kommune, legge planforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ut til offentlig høring etter gjeldende regler i Plan og bygningsloven.

Statens vegvesen Region vest vil ta i mot alle merknader og uttalelser som kommer inn i høringsperioden, og sende de sammen med oppsummering og kommentarer over til planmyndigheten Bergen kommune for politisk sluttbehandling og vedtak.

Tid og frister for å komme med innspill og merknader, blir kunngjort etter at kommunen har fattet utleggingsvedtak. Saken skal ligge ute til offentlig høring i 6 uker.

Statens vegvesen vil i samarbeid med Bergen kommune arrangere åpent informasjonsmøte i høringsperioden. Mer informasjon om møtetidspunkt og møtested kommer etter at kommunen har fattet utleggingsvedtaket.