Ting tar (lang) tid i så store prosjekter som det her er snakk om, og selv om regulerings-planene nå er vedtatt, vil det nok enda gå flere år før anleggsarbeidet er i gang for fullt.

De viktigste milepælene i framdriftsplanen vi nå jobber etter, ser ut som følger pr. 11.11.16:

  • få på plass styrende dokumenter og oppdatere kostnadsoverslag (høst 2016)
  • starte opp arbeid med reguleringsplan for endret plassering av kollektivterminal til området ved Olsvikkrysset (i samsvar med vedtak i Bergen byråd 30.06.2016) og for utvidet grøntareal/parkbelte langs Storavatnet i Bergen (høst 2016). Statens vegvesen tar sikte på å få en vedtatt reguleringsplan for dette rundt årskiftet 2017/2018.
  • få på plass lokale bompengevedtak (våren 2017)
  • få gjennomført uavhengig kvalitetssikring av planlagt prosjektgjennomføring (KS2) og få oversendt saken fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet (høst 2017)
  • få behandlet sak om gjennomføring av prosjektet i regjering og Storting (vår 2018)
  • få lyst ut, få inn tilbud på og inngå kontrakt med OPS-selskap som skal ha ansvar for detaljert planlegging, bygging, finansiering i anleggsfasen og drift av vegen i 25 år (2018 / 2019)

Hvor fort det går fra kontrakt med OPS-selskap er undertegnet til byggearbeider med f.eks. ny bro kan starte, vil det være opp til OPS-selskapet å bestemme. Slik det ser ut nå, tror vi ikke at selve byggingen av nye brotårn vil kunne starte før tidligst våren 2020.

Hvis dette slår til, vil ny bro og ny veg kanskje kunne tas i bruk en gang i 2023.

Ingen anleggsarbeider vil bli påbegynt før berørte grunneiere er varslet og grunnavtaler inngått. (Forhold til grunnerverv er nærmere omtalt i eget punkt i vedlegget.