I samsvar med Plan og bygningsloven § 11-14, Forskrift om konsekvensutredning av 26.06.2009 og vedtak i byrådet i Bergen 19.09.13, sak 1425-13, legges forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 555 Fastlandssambandet Sotra–Bergen, delparsell II Storavatnet–Liavatnet, planID 61800000, ut til offentlig ettersyn.

Planarbeidet er utført i samsvar med fastsatt planprogram (vedtak av 20.12.2011) for hele strekningen Kolltveit–Liavatnet.

Parsellene i fastlandssambandet Sotra-BergenPlandokumentene som legges ut til offentlig ettersyn, omfatter strekningen Storavatnet-Liavatnet.

Formålet med planen er å få fastlagt transportsystem både for kollektivtransport, gang- og sykkeltransport og biltransport samt kollektivknutepunkt på strekningen Storavatnet–Liavatnet, og sammen med kommunedelplanene for strekningen Kolltveit–Storavatnet få fastlagt en helhetlig transportløsning fra Kolltveit til Liavatnet.

Kommunedelplan med KU for strekningen Kolltveit–Storavatnet, planID 20050021 i Fjell kommune og planID 19920000 i Bergen kommune, ble vedtatt 21.06.2012 i Fjell kommune og 19.09.2012 i Bergen kommune.

Tiltakshaver er Statens vegvesen Region vest. Planmyndighet er Bergen kommune.

Høringsprosessen knyttet til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

Se alle dokumentene i planforslaget her.

Sakspapirene legges også ut til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2013–10.12.2013 hos:

  • Bergen kommune, Kundesenteret i 1. etg i Allehelgensgate 5
  • Statens vegvesen Region vest, resepsjonen, Spelhaugen 12, Fyllingsdalen

Frist for å komme med merknader til kommunedelplan med konsekvensutredning er satt til 10. desember 2013. Etter avtale med Bergen kommune, skal merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til; Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller på epost til; firmapost-vest@vegvesen.no

Alle merknader og uttalelser som kommer inn, vil følge saken videre til politisk sluttbehandling i Bergen kommune.

Informasjonsmøte

I forbindelse med høringen, inviterer Statens vegvesen og Bergen kommune til åpent informasjonsmøte i Kultursalen på Vannkanten onsdag 6. november 2013 kl 1900

Kontakt

Spørsmål om prosjektet og forslag til kommunedelplan kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/Magnus Natås, tlf 55 51 64 11
  • Statens vegvesen v/Lilli Mjelde, tlf 55 51 64 39
  • Bergen kommune v/Kjell Nordal, tlf 55 56 65 38