Det betyr at alt skal pakkes i én kontrakt: Bygging av bru, tunnel, veier og lokalvegnett, finansiering og drift- og vedlikehold i 20 år.

Markedsmøter

I september/oktober er vi klare til å møte markedet for å orientere om kravene i anbudsdokumentene og veien fram til prekvalifisering. Nærmere informasjon vil bli å finne på www.vegvesen.no/ops 

Vi har fersk erfaring med å utvikle OPS-kontrakten fra rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum som vi trekker på i arbeidet fram mot kontakt for OPS Sotra.

Fakta om prosjektet

  • Ny Sotra bru 950 meter + tre mindre bruer
  • 9,4 km firefeltsvei 
  • 14 km gang- og sykkelvei
  • ÅDT er om lag 27.400
  • Kostnadsestimat om lag 10 mrd. kr (2018-kroneverdi)