Med grunnlag i dei merknader og uttale som kom inn, vart planprogrammet endra på fleire punkt. Endringane er omtalt i pkt 3.3.3 i fastsett planprogram, revidert 12.09.11 som kan lastast ned her.

Fastsetting av planprogram

Fjell kommune, sak 94/11:

Planprogrammet vart fastsett i kommunestyret i Fjell kommune i vedtak av 27.10.2011, sak 94/11.

Ordlyden i vedtaket er slik:

OVERSENDINGSFORSLAG:
Kommunestyret ønskjer i den vidare prosessen å vurdere ei alternativ løysing for trafikken over Bildøyna for å sleppa å byggja eit nytt stort kryss slik som det går fram av kommunedelplanen med konsekvensutgreiing (C101 og C102).

Tilråding gjort i formannskapet vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Fjell kommunestyre 27.10.2011:

Kommunestyret godkjenner endeleg planprogram for Sotrasambandet – Fastlandsambandet, datert 27.01.11 og revidert 12.09.11.

Bergen kommune, sak 1557/11:

Planprogrammet vart fastsett av byrådet i Bergen kommune i vedtak av 20.12.11, sak 1557/11

Ordlyden i vedtaket er slik:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13, jfr. § 4.1 fastsettes felles planprogram datert 27.01.2011, revidert 12.09.2011, for følgende to planer:
  a.) Laksevåg bydel, Kommunedelplan med konsekvensutredning for fastlandssambandet Sotra-Bergen, del I: strekningen Kolltveit - Storavatnet. Plan Id 19920000.
  b.) Laksevåg bydel, Kommunedelplan med konsekvensutredning for fastlandssambandet Sotra- Bergen, del II: strekningen Storavatnet - Liavatnet. Plan Id 61800000.
 2. Planprogrammet med konsekvensutredningsprogram vedtas med følgende endringer/suppleringer:
  a.) Prinsipp 1 legges til grunn for planprosessen, slik at planområdet Kolltveit - Liavatnet blir delt i to kommunedelplaner. Kryssområdet ved Storavatnet skal inngå i delplan 1, Kolltveit - Storavatnet, jfr bystyrevedtak i sak 98-11.
  b.) Begge kommunedelplanene må behandles politisk før kommunen avgir uttale til Nasjonal transportplan (2014-2023).
  c.) Kollektivtransporten skal styrkes framfor personbiltransport mellom Sotra og Bergen sentrum. Planarbeidet må tilrettelegge for kollektivtransport med buss på egen trasé mellom Storavatnet og Liavatnet, som alternativ løsning til mulig framtidig bybane fra Storavatnet.
  d.) Det skal også i alternativ C7 utredes gang-/sykkelvei langs dagens rv 555 fram til Storavatnet, dvs. sykkeltunell gjennom Harafjellet og Kiplehaugen.
 3. Bergen kommune ber om at det utarbeides plan for finansiering av hele strekningen