Sotrasambandet er et meget komplekst prosjekt, og vi trenger ytterligere avklaring rundt reguleringsendringer på Storavatn i Bergen og omlegging av høyspentnettet.

Når det gjelder Storavatn vurderes to utfyllingsløsninger, og valget som gjøres har betydning for håndtering av masser og grunnerverv, og dermed prosjektets kostnadsbilde. Statens vegvesen antar at reguleringsplanvedtak skjer i mai.

Det pågår en høyspentomlegging (320 kV) mellom Breivik i Bergen kommune og Litlesotra i Fjell kommune. To føringstunneler med sjakter skal drives, hvorav den ene er under Arefjordpollen. Selve kabeltrekkingen må utføres i sommerhalvåret og dette er arbeid som må gjøres før ny Sotrabru kan bygges.

Videre høyspentomlegginger mellom Litlesotra og Kolltveit i Fjell kommune er under planlegging, og valgene som tas her vil påvirker OPS-kontrakten.

At Sotrasambandet er et OPS-prosjekt innebærer at Statens vegvesen inngår avtale med ett selskap som skal ta et totalansvar for bygging, drift og finansiering. Nøkkelen til en god kontrakt med riktig markedspris er inngående kjennskap til prosjektets risikoforhold. Med tanke på at kontraktens varighet er 30 år er det særdeles viktig å få en ryddig og oversiktlig konkurranse for å sikrer et godt kontraktsforhold over mange år.

Statens vegvesen vil komme tilbake med en revidert plan for konkurransen før sommeren.