Hausten 2009 vart det arbeidd vidare med vurdering av aktuelle traséalternativ innanfor dei to konsepta som KS1 avgjerda tilsa. Det vart og vurdert om KS1-avgjerda ville føre til behov for evt endring i vedteke planprogram. Desse vurderingane vart samla i eit notat frå Statens vegvesen datert 25.11.09 som vart sendt til dei berørte kommunene for vedtak/avgjerd. Nærare omtale av dette vart lagt ut som nyhet på internettsida for Fastlandssambandet Sotra–Bergen (vegvesen.no) den 11.01.2010.

Som svar på dette notatet gjorde bystyret i Bergen kommune følgjande vedtak (datert 22.03.10, sak 70-10 og 71-19):

 1. Bergen kommune beklager regjeringens avgjørelse om ikke å utrede undersjøisk tunnel som ett av alternativene i kommunedelplanen.
 2. Følgende alternativer innarbeides i kommunedelplan for nytt Sotrasamband:
  Konsept F:
  Alternativ C7 med tunnel fra brofestet i Drotningsvik til Storavatnet og kryss i Drotningsvik og Knarrevik utredes. Øvrige alternativer forkastes og utredes ikke videre.
  Konsept J:
  Utvidelse av eksisterende veg til 4 felt og ny 2-felts bro med reserverte traseer (felt) for kollektivtrafikken. Øvrige alternativer forkastes og utredes ikke videre.
 3. Byrådets kommentarer utgjør Bergen kommunes øvrige merknader til Statens vegvesens notat datert 25. november 2009.
 4. Planområdet utvides til Liavatnet. I tillegg til å utrede egne traseer for kollektivtransporten, må det også utredes nye tunnelløsninger for den øvrige vegtrafikken. Disse utredningene skal innarbeides i kommunedelplan og konsekvensutredning.
 5. Planprogram for nytt Sotrasamband, vedtatt av byrådet 2. juli 2008, tas opp til ny behandling så langt det kreves for å utvide planområdet til Liavatnet

Utarbeiding av nytt planprogram

Bystyret i Bergen kommune har vedteke ein vesentleg utviding av planområdet og vi arbeider no med utarbeiding av nytt planprogram i samsvar med pkt 5 i vedtaket. Planarbeidet inneheld og ein silingsprosess av aktuelle vegløysingar og vurderingar av vegtrafikk og kollektivtransport, jf pkt 4 i vedtaket.

Førebels framdriftsplan for vidare planarbeid

Etter framdriftsplanen skal framlegg til nytt planprogram vere ferdig rundt årskiftet 2010/2011, og vert mest sannsynleg sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn vinter/tidleg vår 2011. Høyringsperioden er 6 uker og med handsaming av innkomne merknader kan framlegg til planprogram verte sendt kommunane april / mai 2011. Planprogrammet kan verte vedteke sumaren 2011. Med den framdrifta vil framlegg til kommunedelplan for fastlandssambandet kunne ligge føre vinteren 2011/2012. Etter høyring og handsaming av merknader vil planen kunne være klar til slutthandsaming og vedtak i kommunane våren/sumaren 2012.