I løpet av planprosessen har det vist seg at det er behov for å utvide planområdet knyttet til reguleringsarbeidet. I samråd med Bergen kommune vil vi derfor varsle om utvidelse av planområdet som vist på understående figur 1. 

Varslingskart-utvidet-planomrade StoravatnetFigur 1: Kart for utvidet plangrense vist med svart skravur – 2 delområder

Varsling skjer i medhold av Plan og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-14.

Planutvidelsen omfatter

  1. Utvidelse i Storavatnet for å sikre areal til gjennomføring av tiltak for sikring av vannkvalitet hovedsakelig i anleggsperioden.
  2. Utvidelse av området mot nord mot Olsviktunnelen omfatter del av gjeldende reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, arealplanID 1201_62990000. Endringen omfatter kun mindre tekniske justeringer av opptegningen av vegsystemet og fører ikke til endringer i arealbruk eller endringer for berørte grunneiere. Men av praktiske hensyn tas hele området med.

Utvidelse av planområdet i Storavatnet

Vi har gjort mange hydrologiske undersøkelser i Storavatnet og vurdert ulike tiltak for å sikre like god vannkvalitet i framtiden som det er i dag selv om vi fyller slik vi tidligere har informert om.

Varslingskart-utvidet-planomrade-Storavatnet_delomrade-1Figur 2: Utsnitt av område for planutvidelse i Storavatnet - delområde 1

Som en følge av dette har vi behov for å utvide planområdet i Storavatnet for å sikre tilstrekkelig areal i forbindelse med utfylling og for å kunne etablere de sikringstiltakene som er nødvendig for å opprettholde god vannkvalitet i Storavatnet. Det gjelder blant annet plassering og forankring av siltgardin som skal hindre partikkelspredning fra fyllingen ut i resten av Storavatnet. Areal til dette må reguleres. En slik siltgardin er et midlertidig tiltak, men må stå så lenge at faren for partikkelspredning er borte.

Plangrensen ligger i prinsippet i overgangen land/vann. Alle holmer og nes som ligger innenfor det utvidede planområdet, skal tas vare på. Men landområdene er tatt med for å sikre areal til forankring av siltgardin.

Selve landfyllingen blir i omfang og utforming som tidligere opplyst, se figur 3. Skravert område med lysebrune striper i vannet er fylling under vannflaten. Det gjelder fyllingsfot vest for dagens holme og utfylling i det dypeste vannområdet i øst (avgrenset av blåfarget linje). Det skal være minst 4 m vanndybde over utfylt område i østre basseng.  I strandsonen blir det overgang til land og vanndybden går fra -4 m til 0 m.

Utfyllingsomrade StoravatnetFigur 3: Illustrasjon av utfyllingsområdet som foreslås opparbeidet til fritids- og aktivitetsområde.

Utvidet plangrense mot Olsviktunnelen

I løpet av planprosessen har det vist seg nødvendig å justere noe av tidligere regulert veganlegg i vertikalplanet (høydejusteringer). Det gjelder en mindre del av Askøyvegen der den krysser under Rv 555 og del av planlagt ny del av Godviksvingene øst for Askøyvegen. Dette medfører mindre endringer i nummerering av vegpeler og profiloppsett for disse vegene. Vi har derfor funnet det formålstjenlig å ta hele denne delen av vedtatt plan inn i ny reguleringsplan for å få sammenheng i den tekniske opptegningen av vegparsellene. Det er ingen endringer i arealbruken. Denne justeringen betyr ingen endring for de berørte grunneiere – heller ingen endringer ifm. det pågående grunnervervet knyttet til Rv 555 Sotrasambandet.

Varslingskart-utvidet-planomrade-Storavatnet_delomrade-2Figur 4: Utsnitt av utvidelse av planområdet mot Olsviktunnelen - delområde 2.

Frist for uttalelser og merknader

Siden denne varslingen om utvidelse av planområdet legges ut nå like før ferien, setter vi en litt lengre frist enn vanlig.

Frist for å komme med uttalelse og merknad til utvidelse av planområde for reguleringsarbeid er satt til 25. august 2017.

Etter avtale med Bergen kommune, skal alle uttalelser og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til; Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller på epost til; firmapost-vest@vegvesen.no

Alle uttalelser som kommer inn, vil følge saken videre og være del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsforslaget.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/Lilli Mjelde, tlf. 55516439
  • Bergen kommune v/Kjell Nordal, tlf. 55566538