Statens vegvesen viser til tidligere melding om oppstart av reguleringsarbeid for områderegulering for Laksevåg, gnr. 123, bnr. 271 mfl. Rv. 555 Storavatnet, ny kollektivterminal og grønnstruktur, arealplanID 1201_64550000 med tilhørende saksdokumenter, og tidligere varsel om utvidet planområde publisert 03.07.2017

I samråd med Bergen kommune vil vi varsle om mindre utvidelse av det opprinnelig varslede planområdet som vist på kartet, merket 2.

Mindre utvidelse av planområdet. Illustrasjon.Utvidelsen av det opprinnelig varslede planområdet er merket 2. Området omfatter planlagt g/s-veg i Kipledalen. Nordre del av vegen er kombinert med kjøreatkomst til boligene langs vegen.

Begrunnelsen er at vi i opprinnelig varsling om nytt planarbeid uteglemte området i Kipledalen som sikrer tilkomst fra Godviksvingene til gang- og sykkelveganlegget i Kipleområdet og til eiendommene langs vegen. Det er ingen endringer av arealbruk eller formålsgrenser i forhold til gjeldende reguleringsplan. Denne justeringen betyr ingen endring for de berørte grunneiere – heller ingen endringer i forbindelse med det pågående grunnervervet knyttet til rv. 555 Sotrasambandet.

Berørte grunneiere er varslet i eget brev,.

Frist for uttalelser og merknader

Frist for å komme med merknad til denne utvidelsen av planområde for reguleringsarbeid er satt til 13. oktober 2017

Etter avtale med Bergen kommune, skal alle uttalelser og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til;

Alle uttalelser som kommer inn, vil følge saken videre og være del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsforslaget.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til

  • Statens vegvesen v/Lilli Mjelde, tlf 55516439
  • Bergen kommune v/Kjell Nordal, tlf 55566538