Varsling skjer i medhold av Plan og bygningsloven §§ 12-2, 12-8 og 12-14.

Rv555 Storavatnet_oversikt_plangrenseOversiktskart med grense for oppmeldt planområde. Kart: Statens vegvesen

Planarbeidet skal utføres med grunnlag i  Bergen bystyre sitt vedtak for reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet mellom Fjell kommunegrense og Storavatnet (arealplan-ID 62990000 i Bergen kommune) og byrådsvedtak av 30.06.2016, sak 1239-16 om lokalisering av kollektivterminal ved Olsvikskjenet jf: saksvedlegg

Planarbeidet som nå startes opp, skal regulere forhold som ikke ble endelig avklart i vedtatt reguleringsplan.

Planinnhold og grense for planområdet

Planinnholdet vil være tredelt og planarbeidet skal avklare løsninger for:

 1. Ny kollektivterminal ved Olsvikkrysset (lokalisering B) med tilhørende løsninger for busstilkomst og mulig bybanetilkomst. Planarbeidet henger sammen med pågående arbeider med kommunedelplan for kollektivsystemet mot Bergen vest. Planarbeidet innbefatter også:
  • Avklaring av plassering for evt. framtidig tunnelportal for planlagt busstunnel gjennom Lyderhorn.
  • Vurdering, lokalisering og utforming av gang- og sykkeltilkomst
  • Løsning for sykkelparkering, innfartsparkering, «kiss&ride» og evt. supplerende reguleringsplasser for buss.
 2. Deponere overskuddsmasser fra Sotrasambandet som en utvidelse av eksisterende utfylling i nordenden av Storavatnet, på en slik måte at vi på utfylt areal kan etablere et bredt grønt belte sør for riksveganlegget med god skjerming mot vegen og god kontakt med vannet, og med muligheter for å kunne etablere ulike aktiviteter for fritids- /rekreasjonsformål. På den måten mener Statens vegvesen at overskuddsmassene fra nytt veganlegg kan nyttes på samfunnsmessig god måte. Ut fra det vi har vurdert så langt, gir det også mulighet for å skjerme et uteareal for lek og opphold for de som bor nærmest vegen i Klasatjønnvegen.
 3. Omlegging av hovedsykkelveg med fortau til sørsiden av veganlegget som følge av terminalomleggingen og planlagt utfylling/utvidelse av grøntareal i Storavatnet. Dette vil gi bedre løsninger både for gående og syklende. Statens vegvesen mener at det bør ses på løsning for endring av hovedsykkelvegen med fortau helt fra Kiplehaugen slik at vi kan senke traséen og få direkte kontakt med det nord-sørgående gangdraget ved Kiplevatnet, og samtidig få best mulig kontakt med det nord-sørgående g/s vegsystemet ved Storavatnet. Det blir da litt endring på traséen for sykkeltunnel gjennom Kiplehaugen og helt annen tunneltrasé gjennom Harafjellet.  Derfor er planområdet foreslått utvidet så mye mot vest og sør. Eksisterende bebyggelse på Kiplehaugen blir ikke berørt utover det vedtatt reguleringsplan viser. Mulig utbyggingsområde på Harafjellet berøres bare i liten grad nærmest Kiplevatnet.
 4. Kommunaldirektøren for byutvikling har i sin saksutredning for planoppstart tatt inn et punkt om at Bergen brannvesen har fremmet ønske om at arealet for dagens kollektivterminal ved Storavatnet blir vurdert til mulig fremtidig brannstasjon for Bergen vest og Litle Sotra. Kommunaldirektøren ber om at dette innarbeides i det forestående planarbeidet.
 5. Areal til midlertidige anleggsområder som anleggsveger ifm. bygging av anleggene knyttet til kollektivterminal, g/s-systemet og videre utfyllingsområde, areal til midlertidig trafikkomlegging, riggområder, midlertidige lagringsområder m.m. skal avklares og reguleres inn i planforslaget.

Dette medfører delvis endring av vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, parsell Fjell kommunegrense-Storavatnet, planID 1201-62990000, og delvis regulering av nytt areal til omlegging av hovedsykkelvegen, til videre utfylling/grøntstruktur, og til ny kollektivterminal, lokalisering B.

Skissen under viser forslag til reguleringsområde lagt inn på vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet.

planomradet pa utdrag av vedtatt reguleringsplan for rv 555 SotrasambandetPlanområdet lagt inn på utdrag av vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet. Kart: Statens vegvesen

Regulert vegsystem for kryssområdene og hovedvegene rv. 555 Sotrasambandet og fv. 562 Askøyveien, skal ikke endres.

Statens vegvesen vil hele tiden søke å berøre minst mulig areal. Men siden utforming og omfang, inkludert nødvendig anleggsområde, først blir avklart i reguleringsplanarbeidet, er det viktig å ta med nok areal nå i varslingen av planoppstart.

Planområdet vil bli vesentlig innsnevret i forslag til reguleringsplan.

Tiltakshaver og planmyndighet

Tiltakshaver er Statens vegvesen Region vest. Planmyndighet er Bergen kommune.

Arbeidsplan og framdrift

Planarbeidet og planprosessen er nærmere beskrevet i vedlagte Forslag til arbeidsprogram datert 01.12.2016.

Statens vegvesen har som mål å sende forslag til reguleringsplan over til Bergen kommune for videre behandling sommeren 2017 og håper å få en vedtatt reguleringsplan rundt årsskiftet 2017/2018. Den stramme framdriften er viktig for å kunne holde framdriften for finansiering og oppstart av anleggsarbeidet knyttet til hovedtiltaket rv. 555 Sotrasambandet.

Forhold til KU-forskriften

Statens vegvesen har vurdert plansaken i forhold til KU-forskriften, se saksvedlegg, notat datert 11.11.2016.

Vurderingen konkluderer med at Statens vegvesen ikke kan se at tiltaket hverken faller inn under §2 eller § 3 i KU-forskriften. Planarbeidet er dermed ikke omfattet av krav om konsekvensutredning. De viktigste konsekvensene vil uansett bli utredet som del av planarbeidet knyttet til områdereguleringsplanen.

Finansiering

De planlagte tiltakene som er omtalt over, vil finansieres som del av Rv 555 Sotrasambandet

Frist for merknader og innspill

Oppstartssaken ligger ute til offentlig gjennomsyn i perioden 14. januar til 25. februar 2017.

Last ned saksdokumentene, eller se dem hos:

 • Kundesenteret, Allehelgensgate 5, 1. etasje, åpningstid: 0830–1500
 • Statens vegvesen Region vest, resepsjonen, Nygårdsgaten 112, åpningstid 08:00–15:30

Grunneiere, naboer blir varslet direkte med brev. Alle interesserte inviteres til å komme med synspunkt og innspill til planarbeidet

Frist for å komme med merknader og innspill til oppstart av reguleringsarbeid er satt til 25. februar 2017.

Etter avtale med Bergen kommune, skal alle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til; Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller på epost til; firmapost-vest@vegvesen.no

Alle uttalelser som kommer inn, vil følge saken videre og være del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsforslaget.

Informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet, inviterer Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune, til åpent informasjonsmøte i Kultursalen på Vannkanten i Loddefjord onsdag 25. januar 2017 kl. 1900–2100

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

 • Statens vegvesen v/Lilli Mjelde, tlf 55516439
 • Statens vegvesen v/Sverre Ottesen, tlf 97619460
 • Bergen kommune v/Kjell Nordal, tlf 55566538