I samsvar med plan og bygningsloven § 12-10 blir det kunngjort at Bergen kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for rv 555. Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur, arealplanID 1202-64550000, saknr. 201636271 ut til offentlig ettersyn og høring.

Byrådet behandlet opprinnelig planforslag (alt. A) i møte 26.04.2018, sak 1091/18 og det ble fattet følgende vedtak:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 sendes følgende forslag til områderegulering på høring og legges ut til offentlig ettersyn: 
  Laksevåg, Gnr.123, Bnr. 271 mfl. Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur.
  Siste revisjonsdato plankart: 26.1.2018.
  Siste revisjonsdato bestemmelser: 02.02.2018.
 2. Frem til 2. gangs behandling må det arbeides videre for å finne løsninger som kan redusere omfanget av terrenginngrep som er vist i forbindelse med kollektivterminalen.
 3. Før 2. gangs behandling utarbeides alternativ B for utfylling i Storavatnet som fullverdig alternativ til alternativ A. Alternativ B legges ut til offentlig ettersyn samtidig med alternativ A.

I samsvar med vedtakets pkt 3, er det utarbeidet et planforslag for alternativ B. Se nærmere omtale under. Både alternativ A som ble behandlet i byrådet 26.04.2018, og alternativ B legges nå ut til offentlig ettersyn / høring.

Alle plandokumentene tilhørende planforslaget alternativ A

Alle plandokumentene tilhørende planforslaget alternativ B

Planforslagene legges ut i perioden 1. september–16. oktober 2018.

Hensikt med planarbeidet

Planarbeidet er en endring og videreføring av vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet mellom Kolltveit (i Fjell kommune) og Storavatnet (arealplan-ID 62990000 i Bergen kommune) og omfatter området langs planlagt ny rv. 555 fra Kiplehaugen til Olsvikkrysset. 

Hensikten med utarbeidelse av reguleringsplanforslaget for rv. 555 Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur, er behov for reguleringsmessig avklaring av noen forhold som ikke ble endelig avklart i vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet.

Planarbeidet skal avklare utforming av ny kollektivterminal ved Olsvikskjenet i samsvar med vedtak i byrådet 30.06.2016. Denne skal erstatte viste kollektivterminal i vedtatt reguleringsplan.

Planarbeidet skal videre avklare hvordan overskuddsmassene fra Sotrasambandet skal anvendes.

Endringer i forhold til vedtatt reguleringsplan

 • Flyttet kollektivterminalen til område ved Olsvikskjenet
 • Regulert inn tomt til brannstasjon i samsvar med ønske fra Bergen kommune, Bergen brannvesen
 • Innfarts-/turparkering nord for ny rv. 555, ca 300 plasser
 • Hovedsykkelvegen m/fortau er lagt i grøntdraget sør for ny rv 555 og foreslått forlenget til krysset Kjøkkelvikveien/Lyderhornvegen
 • Lukket drenering med to sedimentasjonsbasseng og videreføring i egen drensledning gjennom Storavatnet til Bjørndalspollen. Ingen utslipp i Storavatnet.

Disse endringene er felles for begge alternativene.

Veganlegget er i hovedtrekk beholdt som i gjeldende reguleringsplan for Sotrasambandet, vedtatt i bystyret 21.09.2016.

Alternativ anvendelse av overskuddsmassene

Det er utarbeidet to alternative forslag for hvordan overskuddsmassene skal anvendes.

Alternativ A

Illustrasjon alternativ AAlternativ A. Illustrasjon: Baezeni

Statens vegvesen Region vest sendte forslag til reguleringsplan for rv 555 Storavatnet-ny kollektivterminal og grønnstruktur inn til videre behandling i Bergen kommune like før jul i 2017. Planforslaget (nå kalt alternativ A) inneholder, i tillegg til ny kollektivterminal ved Olsvikskjenet, også forslag til utfylling i Storavatnet. Overskuddsmassene fra Sotrasambandet skal omformes til et samfunnsmessig gode i form av et nytt, stort friområde med variert aktivitetstilbud og badestrender til bruk for allmennheten.

Alle plandokumentene og flere illustrasjoner tilhørende planforslaget alternativ A

Alternativ B

Illustrasjon alternativ BAlternativ B. Illustrasjon Baezeni

I samsvar med pkt. 3 i byrådets vedtak, er det i etterkant utarbeidet et reguleringsforslag for alternativ B. I alternativ B er det bare lagt opp til utfylling som er nødvendig for å etablere veganlegget med tilhørende tekniske anlegg. Egen turveg i tillegg til hovedsykkelvegen er tatt med, men det er ingen områder for bading, lek eller andre aktiviteter. Alle element utenom utfyllingsområdet som veganlegg, kollektivterminal, parkeringsområde og tomt til ny brannstasjon er likt alternativ A.

I alternativ B forutsettes det at alle overskuddsmasser transporteres til deponiplass der det foreligger godkjent reguleringsplan for utfylling. CCB basen på Ågotnes er nærmeste aktuelle område for deponi ifm utfylling av blant annet nye kaiområder, og Statens vegvesen har inngått intensjonsavtale med CCB om deponering. Som en følge av dette, blir det i alternativ B behov for å transportere mellom 45 000 og 71 000 lastebillass (alt etter lastekapasitet til bilene) på dagens vegnett over en strekning på underkant av 20 kilometer fra Storavatnet til Ågotnes i anleggsperioden. Over en to års periode vil det si en økning i ÅDT for tunge kjøretøy mellom 250 og 400 biler i døgnet.

Alle plandokumentene og flere illustrasjoner tilhørende planforslaget alternativ B

Sammenligning av alternativ A og B

Med grunnlag i de to planforslagene A og B, har Statens vegvesen laget et notat med sammenligning mellom de to alternativene datert 15.08.2018 (PDF, 3 MB)

Oppsummering og anbefaling

Sammenligningen viser at det er klare forskjeller på alternativ A og B, særlig når det gjelder kostnader, negative virkninger i anleggsperioden (trafikkavvikling, støy/luft mv.), og bruk av overskuddsmassene til nytte for allmenheten.

Alternativ A utnytter «kortreist stein» til å etablere et stort friområde/aktivitets¬område for allmennheten i Loddefjordområdet ferdig tilrettelagt og møblert for en rekke lavterskelaktiviteter, for alle aldersgrupper.

Alternativ B innebærer at store mengder overskuddsmasse må fraktes over lang avstand. Alternativet er 100-150 mill. kroner dyrere og innebærer store trafikkulemper og redusert trafikksikkerhet på dagens vegnett. Det er beregnet at transporten, 45-71.000 lastebillass avhengig av størrelse, gir utslipp av 4-5000 tonn CO2-ekvivalenter.

Tilgang til og bruken av eiendommene langs Storavatnet blir som i dag og det utfylte områdene gir en bedre og mer sammenhengende grøntsone mellom eiendommene øst og vest for Storavatnet. Grunneierne mister i hovedsak tilgang til og bruksrettighet for ca 78 daa vannareal i alt. A, og 34 daa i alt. B. Dette utgjør ca 7,5 % av dagens vannflate.

Analyser viser at vannkvaliteten i Storavatnet kan opprettholdes som i dag i begge alternativ slik at vannressursen fortsatt kan nyttes til oppdrett av settefisk i Alvøen som i dag. Det legges opp til et lukket drenssystem langs veganlegget slik at overvann fra veganlegget fortsatt blir ført utenom Storavatnet. I anleggsperioden legges det i begge alternativ opp til omfattende sikringstiltak for å redusere risiko for spredning av evt. forurensning og partikler fra utfyllingen til øvrige deler av Storavatnet. Risikoen er vurdert som akseptabel i begge alternativ.

Alt. A vil føre til noe reduksjon i Storavatnets funksjon som reservevannvolum knyttet til vannforsyning for settefiskanlegget i Alvøen (8-10 % reduksjon av dagens vannvolum). Storavatnets kapasitet som fordrøyningsbasseng ved store nedbørsmengder vil også bli noe redusert. Sistnevnte kan avbøtes med forbedret overløp fra Småvatnet ved Alvøen.

I alt. B vil endring i vannvolum knapt bli merkbar.

Full utfylling (alt. A) gir mulighet til å åpne og forlenge Ørjebekken og tilrettelegge for gytemulighet i bekken på den utfylte delen. Dette er ikke praktisk mulig i alt. B.

Statens vegvesen sin anbefaling

Selv om alternativ A kan gi noen ulemper for grunneierne og de nærmeste boligene, er de totale positive virkningene for samfunnet etter Statens vegvesen sin vurdering klart bedre i alternativ A enn i alternativ B.

Dette understrekes særlig av at alternativ B gir økte investeringskostnader, redusert trafikkframkommelighet og trafikksikkerhet i anleggsperioden, og negative miljøvirkninger av massetransporten til Ågotnes.

Statens vegvesen vil derfor sterkt anbefale at alternativ A velges.

Merknader til planforslagene

Frist for merknader/uttalelser til de to alternative reguleringsplanforslagene er 16. oktober 2018.

Eventuelle merknader skal sendes skriftlig til Bergen kommune, Etat for plan og byggesak, postboks 7700, 5020 Bergen eller på e-post til: postmottak@bergen.kommune.no.

Merknader bes merket med saksnummer 201636271

Spørsmål knyttet til reguleringsplanforslagene kan rettes til:

Statens vegvesen v/ Lilli Mjelde, tlf. 55 51 64 39

Statens vegvesen v/ Kjersti Myre, tlf. 55 51 62 19

Bergen kommune v/ Kjell Nordal, tlf. 55 56 65 38