Formålet med kommunedelplanen er å sikre arealer til fremtidig utvikling av sykkelekspressveg fra Dyreparken til Andøykrysset. Kommunedelplanen vil vise sykkelekspressvegtraséen, utformingsprinsipper og plassering  av nødvendige kulverter og bruer for å bedre forholdene for syklistene. Formålet med reguleringsplanene Vollevann–Oddemarka og Oddemarka Tordenskjoldsgate er å fastsette plassering av sykkelekspressvegen på strekningene. Reguleringsplanene skal vise nødvendig arealbruk langs sykkelekspressvegen og nærmere utforming av anlegget. Dette vil danne grunnlag  for grunnerverv. Se også tidligere utsendt nærinfo.

Planarbeidet for kommunedelplanen utløser kravet om konsekvensutredning  etter plan og bygningsloven (pbl.) § 4-2 andre ledd. Som følge av kravet om  konsekvensutredning blir forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet

Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22. april til 2. juni 2014.

  • Planprogrammet kan sees på Kristiansand kommunes servicetorg, Rådhusgata 18,
  • Statens vegvesens servicetorg på Rige, Rigedalen 5,
  • samt elektronisk som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • kristiansand.kommune.no

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 2. juni. Disse sendes til:

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte:

Informasjonsmøte

Det avholdes informasjonsmøte i Rådhuskvartalet i Kristiansand, 7. mai kl. 1800. Alle interesserte er velkomne.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §§11-12 og 12-8 og §3-7. Kommunedelplanen blir utarbeidet i samsvar med PBL §§ 11-5 og reguleringsplanene etter § 12-3. Planprogrammet blir utarbeidet etter PBL § 4-1.