I Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 står det at “Statens vegvesen mener det er realistisk, men ambisiøst, å øke sykkelandelen til 8 prosent som er det mål Statens vegvesen hittil har arbeidet mot. For at sykkelandelen skal øke fra 5 til 8 prosent for landet som helhet, må sykkeltrafikken dobles i gjennomsnitt, fordi det totale reiseomfanget øker hele tiden. Regjeringens forslag til mål om 10 prosent sykkelandel krever mer enn en dobling av sykkeltrafikken. I byer og tettsteder må økningen være vesentlig større.

Å utarbeide planer for hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder med mer enn 5 000 innbyggere er en del av arbeidet for å oppnå de mål som er beskrevet over. I Østfold gjelder dette for byene Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Askim, Mysen og Halden.

Plan for hovednett for sykkeltrafikk definerer strategi og mål for tilrettelegging for sykkel, og forenkler arbeidet med behovsvurdering og prioritering for utbyggingen av sykkelvegnettet.