Sykkelrute E18 Drammensveien er en viktig lenke i hovedsykkelveinettet i Oslo, og går øst – vest gjennom sentrum, fra Bjørvika til Aker Brygge/ Vestbanen. Sykkeltraseen går gjennom et komplekst område i Oslo, med svært variert utforming og bruk. Det er mange ulike interesser i området representert ved forskjellige offentlige etater og interesseforeninger. Det foreligger flere styringsdokumenter for området. Vi mener at løsningene i forprosjektet ivaretar de ulike interessene i området på en god måte.

Et overordnet mål i prosjektet er å stimulere til økt sykkelbruk gjennom å etablere gode og trafikksikre sykkeltraseer vektlagt. Det er også blitt sett på som viktig å ivareta fotgjengere og å prioritere myke trafikanter foran bil. Det samlede gatemiljøet er også vektlagt og forsøkt ivaretatt i prosjektet.

Forprosjektrapporten sendes til berørte parter, interesseorganisasjoner og alle som inngår i Plan- og bygningsetatens samrådsliste. Dokumentene kan også lastes ned fra denne siden, se vedlegg. Statens vegvesen vil behandle innsendte høringsuttalelser og vurdere evt. justeringer/ endringer i forprosjektet.

  • Frist for innsending av høringsuttalelse er fredag 04. mars 2011.
  • Statens vegvesen
    Region øst
    Postboks 1010
    2605 LILLEHAMMER

Spørsmål i sakens anledning rettes til prosjektleder Anne Bertine Fagerheim, anne.fagerheim@vegvesen.no eller på telefon 24 05 83 74.