Hensikten er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk ved å fjerne all biltrafikk fra traseen og ved å skille gående og syklende fra hverandre. 

Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Åtte delstrekninger

Ved å skille gående og syklende vil syklister kunne holde jevn hastighet, uten å komme i konflikt med gående. Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for begge trafikantgrupper. Kryss med sideveger vil få bedret sikt og utforming som tydeliggjør vikepliktforhold.