Grunneier og beboere i planområdet ble oppfordret til å komme med innspill til aktuelle traséer gjennom Fjøsangerkrysset og til å peke på utfordringer i området. Det kom i alt inn 36 innspill og vi takker så mye for bidragene.

Innspillene er oppsummert i vedlagt dokument: Oppsummering innspill Fjøsanger–Kristianborg (7 MB).pdf

I løpet av høsten skal forslag til traséer bearbeides videre. Arbeidet skal føre fram til en silingsrapport hvor de ulike prinsipielle løsningene vurderes og hvor en anbefaler aktuelle traséer for det videre planarbeidet. Silingsrapporten skal forankres i Miljøløftet før den distribueres videre.

Det er nødvendig med konsulentbistand til dette planarbeidet og det må gjennomføres en minikonkurranse. Konkurransegrunnlaget er sendt ut og vi regner med at konsulenten er på plass i løpet av oktober. Silingsrapporten vil trolig foreligge litt ut på nyåret i 2021 og vil da bli tilgjengelig på denne nettsiden.

Kontakt

For ev. spørsmål kan disse kontaktes: