Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen skal avklare prinsippielle løsninger og skal munne ut i en anbefaling av løsning for:

  • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet
  • Trafikkløsning for trafikk til og fra byområdet østover over Presterød-området
  • Tiltak for kollektivtrafikk, gange og sykkel i byområdet

KVUen skal avklare transportmessige, regionale og samfunnsøkonomiske virkninger og måloppnåelse med de foreslåtte konseptene. Prosessen og innholdet i utredningene gjennomføres i tråd med de krav som blir stilt gjennom rammeavtalen for ordningen med KS1. Alle prosjekter med kostnad over 750 millioner kroner eller som er planlagt bompengefinansiert er pålagt å ha en ekstern kvalitetssikring (KS1).

Utredningen gjennomføres i samarbeid med de involverte kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke, Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket. Organisasjoner, interessegrupper og representanter fra Fylkeselevrådet involveres også i arbeidet.

Tønsbergregionen KVU er ikke en videreføring av Tønsbergpakken som ble stanset i 2005, men utredningene henger sammen. Tønsbergpakken ble avsluttet i juni 2012 da gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 308 på Tjøme var ferdig.