De fleste prosjektene ligger i Torsken kommune, men det er også noen i Berg, Tranøy og Lenvik kommuner. Det er fordi vegen mellom sør og nord i Torsken kommune går gjennom disse kommunene. Det største enkeltprosjektet er Ballesvikskartunnelen og Gryllefjordbrua. Området er særlig utsatt for ras, og vær- og føreforhold på strekningen kan være meget krevende.

Også skredsikring av strekningen fylkesveg 243 Sifjordbotn–Røyrnesbukta er et stort delprosjekt. Reguleringsplanen ble vedtatt 10.12.2015 av Torsken kommune. Oppstart av prosjektering (utarbeidelse av konkurransegrunnlag) av omlegging av fv. 243 med sjøfylling i Sifjordbotn vil starte i 2016. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr. 100 mill. Tidspunkt for byggestart vil avhenge av fylkesvegbudsjettet for 2017.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier. Torskenpakken er finansiert av fylkeskommunale midler i tillegg til øremerkede statlige rassikringsmidler.