De fleste prosjektene ligger i Torsken kommune, men det er også noen i Berg, Tranøy og Lenvik kommuner. Det største enkeltprosjektet er Ballesvikskartunnelen og Gryllefjordbrua. Området er særlig utsatt for ras, og vær- og føreforhold på strekningen kan være meget krevende.

Også rassikring av strekningen Sifjordbotn-Røyrnesbukta (fv. 243) er et stort delprosjekt. Reguleringsplanen ble vedtatt 10.12.2015 av Torsken kommune. Oppstart av prosjektering (utarbeidelse av konkurransegrunnlag) av omlegging av fv. 243 med sjøfylling i Sifjordbotn vil starte i 2016. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr. 100 mill. Tidspunkt for byggestart vil avhenge av fylkesvegbudsjettet for 2017.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier. Torskenpakken er finansiert av fylkeskommunale midler i tillegg til statlige rassikringsmidler.

Det arbeides for tiden med delprosjekt: