Hensikten er å forbedre fremkommeligheten og regulariteten for vegstrekningen. Dagens vegstrekning er svært rasutsatt og vinterstid kan vegen være vanskelig å holde åpen for sikker ferdsel. Den skredutsatte strekningen er på ca. 600 meter.

Alternativene som skal utredes er tunnel gjennom fjellet sør for dagens veg i Røyrnesbukta, og fjordkryssing fra Sifjordsiden av fjorden over til Røyrneset.

Det er ikke avsatt trasé for verken tunnel eller fjordkryssing i overordnet plan. Plan- og bygningsloven sier at regulering som medfører et vesentlig avvik fra kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes. Derfor må det utarbeides planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning for dette prosjektet.

Merknader til planprogram sendes skriftlig innen 16. august 2013 til

Statens vegvesen, region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø

eller via e-post: firmapost-nord@vegvesen.no.

Det vil bli holdt åpent informasjons- og medvirkningsmøte i Sifjord grende­hus onsdag 26. juni kl. 1800. Grunneiere blir kontaktet med brev.

Kontaktpersoner:
Planprosessleder Erik Ditlefsen, tlf. 468 96 858, erik.ditlefsen@vegvesen.no
Prosjektleder Torskenpakken Geir Østvik, tlf. 957 91 530, geir.ostvik@vegvesen.no