Statens vegvesen søker dialog med Malvik og Trondheimsregionen for å få kunnskap om planlagt arealbruk og for å finne løsninger som gir så få ulemper som mulig for lokalsamfunnet.

Dagsferske planer for ny vegløsning ble denne uka forelagt ved en felles befaring og møte mellom disse myndighetene.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å følge opp regjeringens vedtak om KVU for transportløsninger for veg/bane mellom Trondheim og Steinkjer i samarbeid med lokale myndigheter. I Svebergområdet ser det ut til at et nært samarbeid kan gi mange positive gevinster og effektive planprosesser for alle parter.

Foreløpig er det ikke avsatt statlige midler til utvidelse av dagens E6 mellom tunnelene. Men det er viktig å få avsatt tilstrekkelig areal for økt vegbredde /slakere kurver / større kryss når utbyggingsinteressene i området er så aktive som nå.