– Strekningsmåling av fart har vist seg som et svært godt trafikksikkerhetstiltak fordi farten reduseres over en lang strekning. Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.

Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i nordgående retning.

Sørgående retning i Væretunnelen blir ikke satt i drift med en gang. Der mangler en sensor for at systemet skal fungere. Skiltene vil forbli tildekket til sensoren er på plass.

Slik virker strekningsmåling av fart

Bakgrunn

Doble tunnelløp på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er under planlegging og reguleringsplaner ble vedtatt i 2016. Utbygging av vegstrekningen er tillagt det nye statlige selskapet Nye Veier.

I påvente av doble tunnelløp har Statens vegvesen de siste årene gjort flere tiltak på strekningen for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Strekningsmåling av fart er det siste av disse utbedringstiltakene.

Bakgrunnen for utbedringene som er gjort de siste årene er skjerpede krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.