Utbedringsjobben ble utlyst i dag, med tilbudsfrist til 1.juni.

- Vi ble litt forsinket med tilbudsutlysningen på grunn av nye krav til sikkerhet som gjør at utbedringen blir større enn først antatt, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Hva skal gjøres?
Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene for å oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Det skal utføres en god del sprengningsarbeider og sprøyting av betong som krever at trafikken stenges i lengre perioder av gangen. Sprøytebetong har flere timers herdetid og kjørebanen må rengjøres godt før trafikken kan settes på igjen. Stenging i noen perioder og kolonnekjøring i andre perioder er derfor helt nødvendig både i forhold til sikkerhet og rasjonell drift.

Hjelviktunnelen er under 500 m og er derfor ikke omfattet av Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil likevel bli utført vedlikeholdsarbeid, som nødvendig utskifting av elektrotekniske installasjoner, blant annet kabler med jordfeil og armatur som er «utgått på dato».

Trafikkavvikling
Statens vegvesen har hatt møter med lokalbefolkningen, nødetater, Rauma kommune, næringsliv, NHO og næringstrafikanter for å kartlegge kritiske tidspunkt på døgnet. For å begrense ulempene for trafikantene blir det kvelds- og nattarbeid når trafikken er minst.

- Vi har tilpasset kolonnetidspunktene etter innspill fra flere brukergrupper, men det er dessverre ikke mulig å møte alles behov. For denne typen arbeid kreves det minimum 5 timer sammenhengende stenging, forteller Brudeseth.

Arbeidet i Måndalstunnelen vil bli utført i sommerhalvåret, og muligens om vinteren når vær- og føreforhold tilsier det. Trafikken planlegges avviklet med kontinuerlig ledebilkjøring fra kl. 18-06 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen.
Innfjordtunnelen blir stengt fra kl.18.00, med kolonnekjøring til faste tidspunkt:
- Fra Innfjorden kl.19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og kl.04.15.
- Fra Veblungsnes kl.19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og kl. 04.00.
Åpen tunnel fra kl.06.00

Det kan bli justeringer for å tilpasse entreprenørens skiftordning.

Omkjøring
Det er ingen lokal omkjøring. Næringstransport til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Strynefjellet. Hvis Strynefjellet blir stengt (om vinteren) åpner Vegvesenet for kolonne kl. 02 gjennom Innfjordtunnelen.

Det blir også en ekstra rundtur med Fjord1 på fergesambandet Sølsnes-Åfarnes for trafikanter som ønsker å kjøre sør for Romsdalsfjorden. Det blir en ekstra rundtur kl.01.00 fra Åfarnes og kl.01.15 fra Sølsnes mandag-lørdag. Tilbudet vil vare fram til 24 desember 2016, med mulighet for opsjon ut mai 2018.

- Dette vil gi korrespondanse med ferje fra Vestnes til Molde kl. 23.50 og ferje fra Molde til Vestnes kl.02.00. Vi vil vurdere bruken før vi viderefører tilbudet, forteller Brudeseth.

Varsler med SMS
Vegvesenet skal bruke SMS for å nå raskt ut til trafikantene med viktig informasjon.

- SMS-varsling gjør at vi kan nå raskt ut med informasjon direkte til de som har meldt seg på tjenesten. Dersom omkjøringsvegen om Strynefjellet blir stengt sender vi ut SMS og åpner for en kolonne gjennom Innfjordtunnelen kl. 02, sier Brudeseth.

Statens vegvesen kommer tilbake med informasjon om hvordan du kan melde deg på SMS-tjenesten (gratis).